Privacy Policy

Privacy Policy

Privacyverklaring voor Sollicitanten Algemeen

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en hechten daarom zeer veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring belicht onze visie op de beveiliging van uw persoonsgegevens en legt u uit waarom en hoe we die gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Deze verklaring kan aangepast worden om ze ac

1. Wie zal uw persoonsgegevens verwerken?

Europ Assistance Belgium, bijkantoor van EA SA, gevestigd te 1160 Brussel, Triomflaan 172, BTW BE 0738.431.009 RPR-Brussel, is de verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voor al uw vragen, suggesties en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

2. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken die wij rechtstreeks van u hebben gekregen, zoals: 

 

• Persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, op een directe of op een indirecte manier waaronder: 

     o Identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum) 

     o Foto’s 

     o Contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres); 

 

• Informatie die ons verstrekt wordt via uw cv (zoals ervaringen, opleiding, hobby’s, etc.); 

• Beeldopnames; 

• Gegevens over uw gebruik van onze website (via cookies) vindt u in ons cookiebeleid, dat u terugvindt op de website van Europ Assistance.

3. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Europ Assistance Belgium verkrijgt uw persoonsgegevens op verschillende manieren en tijdstippen. In eerste instantie ontvangen we uw persoonsgegevens bij uw sollicitatie. Dit kan zowel op papier als digitaal zijn indien u solliciteert via de website of via mail. In bepaalde gevallen ontvangen we uw persoonsgegevens via derden, zoals een interim-bureau, rekruteringsbureau of uw huidige werkgever.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder vermelde d

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden. Enkel de
persoonsgegevens die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde worden hierbij
verwerkt. Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die
weigering kan tot gevolg hebben dat wij uw sollicitatie niet in goede orde kunnen verwerken en
dat deze dus niet in acht wordt genomen tijdens het rekruteringsproces.
Wij verwerken uw persoonsgegevens: 

• Voor het mogelijk aangaan en uitvoeren van de directe of indirecte arbeidsrechtelijke
relatie en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. 

• Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële
sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.

 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving

•  Voor onze eigen gerechtvaardigde belangen.

5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

5.1. Binnen onze onderneming

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, worden uw gegevens enkel gedeeld met onze medewerkers in zover ze die nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd, te vervullen.

5.2. Doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven binnen de Europ Assistance Group

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven binnen de Europ Assistance Group, afhankelijk van de functie.

5.3. Uitwisseling van gegevens met derden

Eventuele derden krijgen toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun respectievelijke taken uit te voeren (e.g. recruteringsbureaus en assessmentcentra). Zij zijn ten aanzien van Europ Assistance Belgium contractueel verbonden om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en om uw persoonsgegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voor welke deze gegevens aan hen werden bezorgd.

6. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

6.1. Recht op inzage

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens.

6.2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren indien u vaststelt dat deze onjuist of onvolledig zijn.

6.3. Recht op gegevenswissing

In welbepaalde gevallen heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen
namelijk wanneer:


– Uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben
verzameld;


– De verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming en u beslist deze in te
trekken;


– U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er aan onze kant
geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe.


Uw recht op gegevenswissing is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw
persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of
toelaten om uw gegevens te bewaren, om onze rechten te verdedigen in het kader van een
rechtsvordering of om zulke vordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

6.4. Recht op beperking van de verwerking

U kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer: 

 

– U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren. 

– De verwerking niet gerechtvaardigd is maar u niet de wissing van uw persoonsgegevens wenst doch slechts de beperking van de verwerking ervan; 

– Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerking maar u ze wel nog nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

6.5. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te laten overdragen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

6.6. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door ons gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk ogenblik intrekken.

6.7. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen echter geen rekening kunnen houden met uw verzoek indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het uwe of indien de verwerking van uw persoonsgegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

6.8. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

In het geval van geautomatiseerde verwerking of profilering waarbij er geen menselijke tussenkomst gebeurt tijdens de verwerking, heeft u steeds het recht om de tussenkomst te vragen van een van de medewerkers van Europ Assistance Belgium en de geautomatiseerde beslissing te betwisten. We garanderen u dat we in geen geval gebruik maken van profilering. U hebt bovendien de mogelijkheid om te allen tijde de tussenkomst van één van onze medewerkers te vragen.

6.9. Tot wie kan u zich richten?

Voor al uw vragen omtrent uw persoonsgegevens of om uw rechten zoals hierboven vermeld, uit te kunnen oefenen, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit door wijze van gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of via e-mail. 

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn de volgende: 

Europ Assistance Belgium. 

t.a.v. de Data Protection Officer, 

Triomflaan 172 

1160 Brussel, 

eabelgiumdpo@europ-assistance.be. 

 

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel: +32 2 274 48 00

Mail: contact@apd-gba.be.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden die hierboven vermeld zijn en zolang de wet dat vereist.

Chat met je toekomstige collega's

Niet zeker of een job bij Europ Assistance wat voor jou is? Stel vrijblijvend jouw vraag een een van onze collega’s. Zij helpen je met plezier verder! 

Met wie wil je praten?

Gegevens

Waarmee kunnen we je helpen?

Maak je keuze & wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!